Uw adviseur in
verzekeringen en beleggingen.

Policies

1. Privacy Policy

1.1   De website beschikbaar op het adres http://www.raman-gaspaar.be (hierna: de “Website”) wordt uitgebaat door en is eigendom van Kantoor Raman-Gaspaar bvba, met zetel te 9940 Evergem, Kapellestraat 46 (hierna: “Kantoor Raman-Gaspaar”, “wij” of “ons”).

1.2.  Deze privacy policy is van toepassing op en beoogt u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens door Kantoor Raman-Gaspaar, onder meer op of via de Website. Deze privacy policy beoogt een behoorlijke en transparante verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen. 
Kantoor Raman-Gaspaarraadt u ten stelligste aan deze privacy policy zorgvuldig door te nemen.

1.3.  Deze privacy policy is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de (uitvoering van) (diensten)overeen- komsten met de klanten van Kantoor Raman-Gaspaar (in welk geval laatstgenoemde louter de verwerker is en niet de verwerkingsverantwoordelijke). 
Deze privacy policy dekt verder op geen enkele wijze het privacybeleid van andere websites of applicaties waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de Website wordt verwezen of van derden zoals ondernemingen of entiteiten die adverteren in de diensten van Kantoor Raman-Gaspaar.

1.4.  Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als verwerkingsverantwoordelijke treffen wij alle passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking in overeenstemming zou zijn met de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: “GDPR”). De aangestelden of medewerkers van Kantoor Raman-Gaspaar die toegang hebben tot uw persoonsgegevens alsook verwerkers (bv. onderaannemers of IT dienstverleners) die wij inschakelen, hebben evenzeer de verplichting de GDPR na te leven.

1.5.  Deze privacy policy wordt fysiek of elektronisch aan u ter beschikking gesteld en is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Policies’ op de Website. In geval van verzoeken of bijkomende vragen kunt u steeds een e-mail richten aan: bjorn@raman-gaspaar.be. Kantoor Raman-Gaspaar zal u in de regel binnen een maand na ontvangst van uw verzoek of vraag informeren over het gevolg dat eraan is gegeven.

1.6.  Kantoor Raman-Gaspaar behoudt zich het recht voor om deze privacy policy op elk moment te wijzigen. Deze privacy policy werd het laatst gewijzigd op datum invullen.

1.7.  Wij dienen u er op te wijzen dat voor het uploaden of plaatsen op de Website van informatie met betrekking tot andere personen u steeds de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken perso(o)n(en) moet hebben.

 

2. Cookies Policy

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door de browser op de harde schijf van uw computer of apparaat worden opgeslagen wanneer u een website raadpleegt. Dat gebeurt enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Je internetbrowser laat toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van je harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van je internetbrowser.

 

3. AssurMiFid-Gedragsregels & Belangenconflictenbeleid

MiFID of Markets in Financial Instruments Directive is een geheel van Europese rechtsregels die bijdragen tot de harmonisering van de regelgeving voor transacties in financiële producten en de integratie van de financiële markten.

Klik hier voor meer info.